CK Akdeniz

Sözleşme sırasında müşteriye enerji kullandığı tesisat için tanımlanan abonelik numarası.

Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi’ne kaydı için de kullanılan, münhasır kayıt kodu.

Dağıtım Şirketi tarafından, her bir tüketim noktası için hizmetin yürütüldüğü tesisat numarasını ifade eder.

Müşteriye ait ad soyad, adres, TCKN, iletişim bilgisi ve enerji kullanırken tüketiminin fiyatlandırıldığı tarife grubu (mesken, ticarethane, sanayi...) gibi bilgileri ifade eder.

Tüketim dönemi içinde kullanılan elektrik tüketimi ve vergilerin toplamıyla oluşan ve müşterimiz tarafından ödenecek toplam bedeldir.

Tahakkuku yapılan elektrik fatura tutarının gecikmesiz tahsil edileceği son tarih.

Müşterinin fatura dönemi enerji tüketiminin günlük ortalamasıdır.

İlgili fatura için hesaplanan dönem tüketiminin başlangıç ve bitiş tarihi

Aktif tüketime esas toplam ilk ve son endeks bilgileri.

Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

Gündüz dönemi: Saat 07.00-18.00

Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

Gündüz dönemi: Saat 06.00-17.00

Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

Gündüz dönemi: Saat 06.00-17.00 olarak uygulanmaktadır.

Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

Puant dönemi: Saat 18.00-23.00

Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

Puant dönemi: 17.00-22.00

Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

Puant dönemi: 17.00-22.00 olarak uygulanmaktadır.

Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

Gece dönemi: Saat 23.00-07.00

Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

Gece dönemi: Saat 22.00-06.00

Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

Gece dönemi: Saat 22.00-06.00 olarak uygulanmaktadır.

Endüktif tüketim kaydı yapan sayacın ilk ve son endeks bilgileri.

Kapasitif tüketim kaydı yapan sayacın ilk ve son endeks bilgileri.

Faturaya esas tüketim miktarının birim fiyat ile çarpılması sonucu elde edilen tutardır.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde yer alan kayıp katsayıları hesaplama metodolojisine istinaden hesaplaması gerçekleştirilen trafolu müşterilere ait trafo kaybı tüketimine esas bedel.

Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan abonelere aşağıdaki şartlar dâhilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır.

Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan müşteriler, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.

Herhangi bir nedenle yapılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarının kWh(kilovatsaat) ve TL cinsinden değeri.

Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.

Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW (kilovat) birim bedelidir.

Herhangi bir nedenle yansıtılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarı ile tüketimin toplamı.

İlgili kanunlar gereği alınan ve ilgili kamu kurumlarına aktarılan bedellerin toplamıdır.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 33. madde (1) bendinde “Görevli Tedarik Şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder” hükmü gereği alınan bedeldir. Sözleşmenin feshi veya sona ermesi durumunda nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçların ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedeli iade edilir.

Tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında uygulanan bedeldir.

Önceki dönem faturasında yer alan bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren bedeldir.

BTV

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, müşterinin abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren belediye için aktif enerji üzerinden hesaplanan tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.

Güncel faturada yer alan bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren bedeldir.

İlgili yasa kapsamında alınan vergi türü.

Fatura tarihi itibarıyla ödemesi gerçekleştirilmemiş, vadesi geçmiş güncel borç tutarı.

KDV

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği, KDV matrahı üzerinden hesaplanan vergi (Katma Değer Vergisi) miktarı.

Tüketim dönemi içinde kullanılan elektrik tüketimi ve vergilerin toplamıyla oluşan ve müşterimiz tarafından ödenecek toplam bedeldir.

Fatura tarihi itibarıyla sistemimizde yer alan, varsa otomatik talimat bulunan banka.

Çarpan: Akım trafolu ve gerilim trafolu müşterilerde endeksler arası farkın çarpıldığı değeri gösteren katsayı.

Demand: Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü (kW) gösterir.

Anlaşma Gücü: Müşterinin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konmuş bulunan güç miktarıdır.

Müşterinin sayacına ait bilgileri ifade eder.

Akım Trafo Oranı: Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme oranıdır. Gerilim Trafo Oranı: Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun dönüştürme oranıdır.

Sahada sayaç okuması yapan personelin kodu.

(Yıl/Ay) Tüketim tespitinin yapılmış olduğu yılı ve ayı gösterir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuatlara uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
x