CK Akdeniz
MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ
Web sitemizde aradığınız bilgiye kolay erişebiliyor musunuz?
Sıkça Sorulan Sorular

ABONELİK İŞLEMLERİ

Elektrik aboneliğimi nasıl başlatabilirim?

Elektrik aboneliğiniz için aşağıdaki işlem kanallarımıza başvuru yapabilirsiniz.

- Online Abonelik Başlatma
- Müşteri Hizmet Merkezleri (MÜHİM)
- Müşteri İşlem Merkezlerİ (MİM)

Abonelik başvurusunda gerekli evraklar nelerdir?

Gerçek kişiler için;

 • T.C. Kimlik No Bilgisi,
 • Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarasının ibrazı,
 • Dask Poliçe Numarası İbrazı (Zorunlu deprem sigortasına tabii olan yerlerde),
 • Güvence Bedeli
 • Mesken ve Ticarethane tarifesi dışında ise, tarifenize göre (Sanayi, tarımsal sulama, şehit aileleri ve muharip malul gaziler vb. ) ek belgeler.
*Elektrik kullanılacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerinin hangi sıfatla kullandığının da beyan edilmesi gerekmektedir.

Tüzel kişiler için;
 • T.C. Kimlik No Bilgisi,
 • Dask Poliçe Numarası İbrazı (Zorunlu deprem sigortasına tabii olan yerlerde),
 • Vergi Kimlik No ve Vergi Kimlik Bilgileri,
 • Ticari Sicil Numaraları ve Ticari Sicil Memurluğunun Adı,
 • Vekaletname (Noter Onaylı),
 • Mesken ve Ticarethane tarifesi dışında ise, tarifenize göre (Sanayi, tarımsal sulama vb.) ek belgeler.
 • Güvence Bedeli,
*Elektrik kullanılacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerinin hangi sıfatla kullandığının da beyan edilmesi gerekmektedir.

DASK yaptırmak zorunda mıyım?

6305 Sayılı Afet Sigortalar Kanunu’nun 11. maddesi 3. fıkrasında “Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir.” denilmekte olup, elektrik abonelik işlemlerinde DASK kontrolü gerekli kılınmıştır.

Zorunlu Deprem Sigortası (Dask) poliçe numaranızı “Alo Dask 125“ hattından öğrenebilirsiniz.

Kullandığım elektrik aboneliği kendi adıma mı olmalıdır?

EPDK tarafından yayınlanan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Usulsüz Elektrik Tüketimi Madde 48 (b) bendinde “Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi” hallerinde usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılırsınız.

Aboneliğimi nasıl sonlandırabilirim?

Web şubemiz üzerinden online tahliye yapabilir veya bağlı bulunduğunuz Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize (MÜHİM) aşağıdaki bilgiler ve abone hesap numaranızla birlikte bizzat başvurabilirsiniz.

Gerçek kişiler için;

 • Abonelik Sözleşme İptal Formu,
 • Kimlik aslı ibrazı.
Tüzel kişiler için;
 • Abonelik Sözleşme İptal Formu,
 • Vergi Kimlik No ve Vergi Kimlik Bilgileri,
 • İmza Sirküsü İbrazı,
 • Vekaletname (NoterOnaylı)

* Aboneliklerin sonlandırılabilmesi için başvuru yapan kişinin abone sahibi olmaması durumunda, söz konusu işleme yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekâletnameyle başvuru yapılması gerekmektedir.

Güvence Bedeli nedir?

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, güvence bedeli talep edilmesi başlıklı 25 – (1)’de bulunan " Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder." hükmü gereği talep edilmektedir.

Güvence bedelini teminat mektubu olarak verebilir miyim?

Abonelik işlemlerinde mesken tarife grubu dışında güvence bedeli makbuz karşılığında nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu olarak verilebilir.

Güvence bedeli kaç günde iade edilir?

Sözleşmenin feshi, sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda güvence bedeli iade edilir. Güvence bedelinin iadesinde öncelikle görevli tedarik şirketince tahsil edilen nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçlarının ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, talep tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde iade edilir. Güvence bedeli iadeniz olup olmadığını linkten kontrol edebilirsiniz

Aboneliğime ait bilgileri nasıl güncelleyebilirim?

Kimlik ve iletişim bilgilerinizi, web sitemizin Bilgi Güncelleme Formu’ndan, web şubemiz üzerinden, veya Müşteri Hizmet Merkezlerimize (MÜHİM) şahsen başvuruda bulunarak güncelleyebilirsiniz. 0850 226 07 07 numaralı çağrı merkezimizden de iletişim bilgilerinizin güncellenmesi için destek alabilirsiniz.

TARİFE İŞLEMLERİ

Şehit aileleri ve muharip malul gaziler tarifesinden nasıl faydalanabilirim?

Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt abone grubudur. Şehit aileleri; 2330, 3713 sayılı kanunlarla ve 667 sayılı kanun hükmünde kararnameyle, 5434 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlanan kişilerdir. (Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba).
Muharip/malul gaziler; 2847 sayılı kanunun mükerrer 1. maddesinde ve 675 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 14. maddesinde tanımlanan kişilerdir.
Şehit ailesi için karı, koca, çocuk, ana ve baba; muharip/malul gaziler için muharip/malul gaziler ve dul eşleri sürekli ikamet ettikleri yalnızca bir mesken için ilgili abonelik hakkından faydalanırlar.

 • Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından, şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığını gösterir belge,
 • İkametgah belgesi
 • Tanıtım kartı fotokopisi ile Müşteri Hizmet Merkezlerimize (MÜHİM) başvurabilirsiniz.

Tarımsal sulama tarifesinden nasıl faydalanabilirim?

Müşteri başvuru formu ile birlikte, başvuruda bulunulan abonelik ile aynı unvan ve adres bilgilerine sahip “(1) Resmi kuruluşlardan alınacak; Yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi” ve (2) “Sulamanın tarımsal amaçlı yapıldığına dair belge veya örtü altı kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge ya da il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak seracılık faaliyetine ilişkin belge” ile Müşteri Hizmet Merkezlerimize (MÜİHİM) başvurabilirsiniz.

Sanayi tarifesinden nasıl faydalanabilirim?

Müşteri başvuru formu ile birlikte, başvuruda bulunulan abonelik ile aynı unvan ve adres bilgilerine sahip, güncel vizeli ve aslı gibidir kaşeli sanayi sicil belgesi ile Müşteri Hizmet Merkezlerimize (MÜHİM) başvurabilirsiniz.

Sanayi sicil belgesinin iki yılda bir ilgili resmi kuruluşa onaylatılması gerekmektedir. Sanayi sicil belgelerinin, vize(onay) bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde tüketimleriniz ticarethane tarifesinden faturalandırılır.

Engelli vatandaşlar için indirimli tarife grubunuz mevcut mudur?

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda engelli vatandaşlarımız için tanımlanmış herhangi bir indirimli tarife bulunmaması sebebiyle indirim uygulanamamaktadır.

Tek zamanlı (Tek terim) / Çok zamanlı (Tek terim puant) tarife nedir?

Tek zamanlı tarife; günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir.
Çok zamanlı tarife ise; Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve farklı zaman dilimleri için farklı fiyat uygulanan tarifedir.
Gündüz : 06.00 – 17.00
Puant : 17.00 – 22.00
Gece : 22.00 – 06.00
saatleri arasındaki dönemlerdir.

EPDK 6561 sayılı kurul kararı gereği, çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden, tüketimleri ölçülen tüketiciler için is, Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;
Gündüz dönemi : 07.00 – 18.00
Puant dönemi : 18.00 – 23.00
Gece dönemi :23.00 – 07.00
olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Tarife değişikliği yapabilir miyim? Başvuru yaptığımda tarifem ne zaman değişir?

Müşteri Hizmet Merkezlerimize (MÜHİM) yazılı başvuruda bulunarak tarife değişikliği talep edebilirsiniz. Tarife değişiklik talebi bir takvim yılı içerisinde 2 (iki) defadan fazla yapılamaz. Çok zamanlı tarifeden yararlanmak için elektronik sayacınızın bulunması gerekmektedir.

Tarife değişikliği; yazılı olarak yapılan talebin uygun bulunması halinde, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir.

FATURA VE ÖDEMELER

Faturamı nereden ödeyebilirim?

Hangi kredi kartları ile ödeme yapabilirim, kart özellikleri ne olmalı?

Şirketimiz Müşteri Hizmet Merkezleri üzerinden kredi kartı ile tahsilat işlemleri; Vakıfbank World, Yapı Kredi World, Denizbank Bonus/Üretici Kart, Garanti Bonus, Halk Bank Paraf, İş Bankası Maximum/İmece Kart, Akbank Axess kredi kartları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kartlara ait yan özelliğe sahip Maximiles, Miles and Smiles, Shop&Miles, Amerikan Expres s(Amex) ve maaş kartları ile ödeme yapılamamaktadır. Yapılan ödemelerde anlaşmalı bankaların belirlediği oranlarda taksit sayısına göre vade farkı söz konusu olmaktadır. İlgili vade farklarına linkten ulaşabilirsiniz. Taksit işlemlerinde taksit sayısı en az iki en fazla dokuz taksit olacak şekilde uygulanmaktadır.

Ek olarak, NKolay Müşteri İşlem Merkezlerimizden (MİM) tüm kredi kartları ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Taksitlendirme yapmak istiyorum, şartlarınız nelerdir?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 35. maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri ile ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım ve benzeri nedenlerle okuma yapılamaması ve kurul tarafından uygun görülen haller dışında, sayaçlar en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle ilgili dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunur. Belirtilen hallerde aylık okuma yapılamayan fatura dönemlerine ilişkin vade farkı uygulanmaksızın, okuma dönemindeki ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirme işlemleri yapılmaktadır.

Otomatik ödeme talimatı nasıl verebilirim?

Elektrik aboneliğine ait hesap numarası bilgisi ile ilgili bankaya doğrudan başvuru yoluyla ya da internet bankacılığı suretiyle ödeme talimatı verilebilmektedir.

Geçmiş dönemlere ait fatura suretlerime nasıl ulaşabilirim?

Şirketimizin ‘Online İşlem’ sayfası https://websube.ckakdeniz.com.tr’ye, hesabınıza ait TCKN/VKN ve şirketimiz kayıtlarında bulunan güncel telefon numarası ile kayıt olarak geçmiş dönem faturalarınıza erişim sağlayabilirsiniz.

Geriye dönük tüketim bilgilerimi içerir belge nasıl alabilirim?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 56’nın 3. bendinde belirtildiği üzere "Dağıtım şirketi, tüketicinin talebi halinde ve her takvim yılı içerisinde iki defadan fazla olmamak üzere, tüketicinin geçmiş yirmi dört aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini tek zamanlı veya çok zamanlı olarak kWh cinsinden gösteren belgeyi, ücretsiz olarak sunmakla yükümlüdür." ibaresine binaen talebinizi ilgili dağıtım şirketine iletebilirsiniz.

Borcumu ödedim, elektriğim ne zaman açılır?

Ödeme yükümlülüğünün gerçekleştirilmemiş olması sebebiyle elektriği kesilmiş olan kullanım yerine ilişkin ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine, tedarikçi tarafından ilgili dağıtım şirketine bildirimde bulunulur. İlgili dağıtım şirketi;

a) İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde,
b) İmar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde elektrik enerjisini bağlar.

Borcumu ödediğim halde elektriğim açılmadı. Kendim açabilir miyim?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 42 (ç) bendi doğrultusunda, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında açması kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilmektedir.

Aynı döneme ait faturamı birden fazla kanaldan mükerrer ödediğimi düşünüyorum ne yapmalıyım?

Ödemenin gerçekleştirildiği ödeme kanallarına ait bilgi ve belgelerle (banka dekontu, ekstresi, tahsilat makbuzu vb.) en yakın Müşteri Hizmet Merkezimize (MÜHİM) dilekçe ile başvuru yapılması durumunda, gerekli incelemeler yapılarak müşterilerimize bilgi verilmektedir. Başvurularda ilgili aboneliğe ait hesap numarası ile abone sahibinin T.C. kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve ödemeye ilişkin tahsilat makbuzu ya da banka dekontu bulunması zorunludur.

Faturamda yer alan başlıklar ne anlama geliyor?

Faturanızda yer alan başlıkların açıklamalarını görmek için tıklayınız.

Faturalara yansıtılan tüketim dışındaki fatura bileşenlerinin (TRT Fon payı, Dağıtım Bedeli, Enerji Fonu, BTV, KDV) yasal dayanağı nedir?

Türkiye genelinde Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış hizmeti yapan 21 dağıtım bölgesi mevcut olup Görevli Tedarik Şirketleri'nin uygulayacağı ulusal elektrik tarifeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir ve ülke genelinde bütün tüketicilere aynı oranda yansıtılır. Ulusal tarife bedellerinin hangi bileşenlere ayrıştırılarak faturalara yansıtılacağı ve bedelleri 6446 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı olarak yayınlanan mevzuat kapsamında EPDK tarafından belirlenmekte ve Görevli Tedarik Şirketleri’nce uygulanmaktadır.

Dağıtım Bedeli; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve yönetmelikler doğrultusunda,

KDV bedeli; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği, TRT Payı 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği,

Enerji Fonu; 3291 sayılı kanunun EK-2 maddesi gereği,

Elektrik Tüketim Vergisi ise 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği belirlenmekte ve bu doğrultuda faturalandırılan bedeller ilgili kurumlara aktarılmaktadır.

Faturalarım OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) ile gerçekleştiriliyor. Faturalarımın mail adresime iletilmesi veya fatura tebliğ adresi değişikliği için ne yapmalıyım?

Faturalarınızın asılları kargo aracılığı ile varsa iletişim adreslerine yoksa sayaç/tesisat adreslerine tebliğ edilmektedir. Faturalarınıza ait bilgileri içeren suretin mail aracılığı ile gönderiminin sağlanabilmesi veya iletişim adresi güncellemeleri için Çağrı Merkezimiz (0850 226 07 07), web sitemizde bulunan bilgi güncelleme formu, web şubemiz veya Müşteri Hizmet Merkezlerimize başvuruda bulunabilirsiniz.

Fatura ve kesme ihbarnamesinin tebliğ şekli nasıldır? Kesme ihbarnamesi bırakıldıktan sonra ne kadar sürede elektrik kesilir?

Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi Madde 14'te yer aldığı üzere "Tarafların sözleşmede yazılı bulunan adresleri yasal tebligat adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar tarafların kendilerine yapılmış sayılacak ve geçerli olacaktır." ibaresine binaen aboneliğinize tahakkuk eden faturalarınız sayacınızın bulunduğu adrese sayaç okuma işleminin gerçekleştirildiği tarihte tebliğ edilmektedir. Faturalama işlemi OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) ile gerçekleştirilen müşterilerimizin fatura suretleri şirketimiz kayıtlarında yer alan e-mail adresine mail olarak gönderilmekte, fatura asılları da beyan edilen adrese kargo yolu ile tebliğ edilmektedir. EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, okuma tarihi (fatura tarihi) ile son ödeme tarihi arasında en az 10 günlük süre söz konusu olup son ödeme tarihine kadar ödemenin gerçekleşmemesi durumunda müşteriye ikinci bildirim (ihbarname) bırakılmaktadır. İhbarname bırakılan müşterinin borcunu ödememesi durumunda ise en az 5 gün sonunda enerjisi kesilmektedir. Dolayısıyla faturanın bırakıldığı tarihten itibaren en az 16 gün boyunca herhangi bir kesim işlemi yapılmamaktadır.

Evimde hasta bulunuyor. Elektriğin kesilmemesi için ne yapmalıyım?

Elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin, ilgili elektrik dağıtım şirketine (Antalya, Burdur ve Isparta illeri için Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.) yazılı başvurusu halinde bu tüketicilerin yaşadığı kullanım yerlerine ait perakende satış sözleşmeleri ve ikili anlaşmaları kayıt altına alınır. Geçerli sağlık raporunu ilgili dağıtım şirketine ibraz eden söz konusu tüketicilerin, usulüne uygun elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı elektrikleri kesilmez.

Fatura ödeme günleri maaş günlerim ile paralel olarak düzenlenebilir mi?

Sayaç okuma işlemleri sayaç/tesisat adres bilgilerine istinaden planlanan güzergâh doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve son ödeme tarihi fatura tarihi itibarıyla en az on gün olacak şekilde düzenlenmektedir. İl, ilçe, belde, köy bazında okuma planlaması gerçekleştiriliyor olması nedeni ile son ödeme tarihleri abonelere göre düzenlenememektedir.

Faturamın fazla olduğunu düşünüyor ve incelenmesini talep ediyorum. Ne yapmalıyım?

Elektrik faturaları sayacınız üzerinde yazan son endeks değeri ile ilk endeks değeri arasındaki farkın (tüketim miktarı) birim bedeller ile çarpılması ve ilgili mevzuat kapsamında diğer bedellerin eklenmesi sonucunda hesaplanmaktadır. Tüketim miktarı mevsim şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Faturalarınızın doğruluğunu, EPDK’nın sitesinde yer alan fatura hesaplama modülünden kontrol edebilirsiniz.

Fatura tutarınızda önceki dönem tüketimlerinize oranla afaki farklılıklar olduğunu değerlendirdiğiniz durumlarda 0850 226 07 07 no’lu Çağrı Merkezimiz, web sitemizin iletişim formu veya Müşteri Hizmet Merkezlerimiz üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Kayıp – Kaçak Bedeli nedir? Bu bedeli ödemek istemiyorum ve bu güne kadar ödediğim bedellerin tarafıma iadesini istiyorum.

Ulusal tarife bedellerinin hangi bileşenlere ayrıştırılarak faturalara yansıtılacağı ve bedelleri 6446 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı olarak yayınlanan mevzuat kapsamında EPDK tarafından belirlendiğinden; Görevli Tedarik Şirketleri’nin tarifeleri uygulayıp uygulamama ve tarifede belirlenen bedelleri tahsil edip etmeme yönünde bir inisiyatifi bulunmamaktadır. Faturalarda, EPDK tarafından yayınlanan ve 01.01.2016 tarihi itibarıyla geçerli olan tarife değişikliği ile Kayıp Bedeli, İletim Bedeli ve Perakende Satış Hizmet Bedeli ve PSH Sayaç Okuma Bedeli kalemleri yer almamakta; EPDK tarafından belirlenen birim fiyatlarla aktif tüketimin çarpılması sonucu elde edilen Dağıtım Bedeli ile Aktif Enerji Bedeli, Vergi ve Fonlar yer almaktadır.

Faturam tarafıma ulaşmıyor, neden olabilir? Ne yapabilirim?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 32'nin 1. fıkrasında yer aldığı üzere "Sayaçlar, en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunur. Bu okuma aylık okuma olarak değerlendirilir." ibaresine binaen ilgili dağıtım şirketi tarafından sayaç endeks okuma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Faturanızın ilk ve son okuma tarih aralığının 35 gün üzerinde gerçekleşmesi halinde 0850 226 07 07 no’lu çağrı merkezimizden bilgi alabilirsiniz.

Faturam, uzun dönemli olup zamlı tarife üzerinden hesaplanarak oluşturuldu. Ne yapabilirim?

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca sayaçların okunması ilgili dağıtım şirketince gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz tarafından faturalama işlemleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan ulusal tarife bedelleri üzerinden okuma gün sayısı baz alınarak tüketimlerin kaydedildiği tarihlerde geçerli olan birim fiyatlar ile gerçekleştirilmekte ve müşterilerimize tarife geçiş dönemlerinde uygulamaya alınan değişikliklerin etkisi yansıtılmamaktadır.

Elektrik faturalarımı e-posta yoluyla almak istiyorum ne yapmalıyım?

CK Enerji Akdeniz Elektrik E-Arşiv Fatura sistemine kayıt olarak, elektrik faturalarınızı kağıt fatura yerine e-posta yoluyla almaya başlayabilirsiniz. Talebiniz için web sitemizin sağ üst köşesinde yer alan E-Arşiv Fatura alanına girerek formu doldurmanız, sonrasında SMS onayı vermeniz yeterlidir.

ONLINE İŞLEMLER

Web şubede hangi işlemleri yapabilirim?

Web şube üzerinden, Müşteri Hizmet Merkezlerimizde (MÜHİM) veya Müşteri İşlem Merkezlerimizde (MİM) yapabileceğiniz birçok işlemi hızlı, rahat ve güvenle gerçekleştirebilirsiniz.
Web şubede gerçekleştirebileceğiniz işlemler şu şekildedir:

- Online abonelik başvurusu,
- Bilgilerinizi güncelleme,
- Aboneliğinize ait sözleşmenizin iptali,
- Fatura sorgulama,
- Borç ödeme,
- Geçmiş tüketimlerinizi inceleme.

Mobil cihazımı kullanarak online işlem yapabilir miyim?

Mobil cihazlar üzerinden de web şubemize girerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Web şubede yaşadığım sorunu veya önerimi nasıl paylaşabilirim?

Online işlemlerinizde yaşadığınız herhangi bir sorunu veya önerilerinizi Çağrı Merkezimizi arayarak, web sitemizde yer alan iletişim formunu doldurarak veya Müşteri Hizmet Merkezlerimize (MÜHİM) başvurarak iletebilirsiniz.

Web şube üzerinden abonelik sözleşmesini nasıl yapabilirim?

Web şubemize kayıt olduktan sonra, ‘Abonelik Başlatma’ menüsüne tıklayınız. Abonelik işlem adımlarında istenilen bilgiler girerek, kurye şirketiyle gönderilen sözleşmeleri imzaladıktan sonra abonelik işleminiz tamamlanmış olur

Web şube üzerinden yaptığım abonelik başvurusu ne kadar sürede işleme alınır?

Web şubemiz üzerinden yaptığınız başvuru aynı anda sistemimize işlenir ve sözleşme adınıza geçmiş olur. Perakende satış sözleşmeniz en geç 15 gün içerisinde adresinize kurye ile ulaştırılacaktır. Başvurunuzu takiben, kurye şirketimiz gelmeden sizi telefon ile arayarak adres teyidi yapacak ve sözleşmenizi ilettiğiniz adrese ulaştıracaktır.

Online abonelikte güvence bedeli ödemesini nasıl yapabilirim?

Online abonelik başvurunuz esnasında oluşacak güvence bedeli, ilk dönem elektrik faturanıza yansıtılır. Taksitsiz veya faturaya iki taksit seçeneğini işaretleyerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Güvence bedeli ödemesi Havale/EFT yöntemi ile yapılamamaktadır.

Online abonelikte kurye bedeli ödemesini nasıl yapabilirim?

Online abonelik başvurularında sözleşmeniz, kurye ile adresinize gönderilir. Kurye gönderim hizmetinin bedeli 15 TL olup, takip eden aydaki ilk faturanıza yansıtılır.

Adıma yaptığım sözleşmenin kurye tarafından teslim alımını eşim veya yakınlarımdan birisi yapabilir mi?

Sözleşme sizin adınıza yapıldığı için, sizin tarafınızdan veya noter onaylı vekâlete sahip vekil tarafından imza karşılığı teslim alınabilir.

Hatalı sözleşme veya ödeme yaptım. İşlemin düzeltilmesi için ne yapmalıyım?

Hatalı yapılan işlemler için;

- İletişim formunu doldurabilir,
- 0850 226 07 07 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir,
- Müşteri Hizmet Merkezlerimize (MÜHİM) başvuruda bulunabilirsiniz.

Online olarak abonelik iptal işlemi yapacağım fakat sistemdeki telefonum şu anda aktif değil. Nasıl işlem yapabilirim?

Aboneliğinizle ilgili bilgilerin gizliliği ve abonelik iptalinin sözleşme sahibi dışında 3. şahıslar tarafından yapılmasını önlemek amacıyla sistemimizde kayıtlı olan telefon numaranıza gönderilecek ONAY kodunu sisteme girmeniz gerekmektedir. Bu nedenle kayıtlı olan telefon numaranız güncel değil ise Çağrı Merkezimiz, size en yakın Müşteri Hizmet Merkezimiz (MÜHİM) veya web sitemiz üzerinden güncel telefon numaranızı iletmeniz gerekmektedir.

Hesap ekleme işlemi sadece tüzel kişilerde mi yapılıyor?

Hesap ekleme işlemlerinizi hem bireysel hem de kurumsal tüm abonelikleriniz için yapabilirsiniz.

Abonelik başlatma ve sözleme iptali işlemlerinde SMS ile bilgilendirme yapılıyor mu?

Yapacağınız işlemin ardından tarafınıza bilgilendirme SMS’i gönderilmektedir.

Sözleşmem ulaşmadı ne yapmalıyım?

Sözleşmenizin 15 gün içerisinde tarafınıza ulaşmaması durumunda, ana sayfada yer alan iletişim formunu doldurarak sorununuzu belirtebilir veya Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz. Müşteri temsilcimiz size en kısa sürede bilgi verecektir.

Abonelik işlemi sırasında bir önceki aboneden endeks çıkar ve çıkan son endeksi bunu kabul etmezsem aboneliğim başlamaz mı?

Bir önceki aboneden kalan bir endeks çıkması ve çıkan son endeksi kabul etmeniz durumunda, kabul ettiğiniz endeks faturanıza yansıtılır. Son endeksi kabul etmeden aboneliğinizi tamamlamak için Müşteri Hizmet Merkezlerimize (MÜHİM) başvurabilirsiniz

Web şube üzerinden yapacağım ödemelerin makbuzunu nasıl alabilirim?

Web şubemizden yapacağınız ödemelerin makbuzları, anında sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderilir. Ayrıca, online abonelikte yaptığınız güvence bedeli ödemesinin makbuzu kurye aracılığıyla sözleşmenizle birlikte adresinize ulaştırılır.

CKPLUS® FIRSATLAR DÜNYASI

CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Nedir?

CKPLUS® Fırsatlar Dünyası, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından hayata geçirilmiş, sadece CK Enerji Akdeniz müşterilerine özel bir müşteri sadakat programıdır. İsim hakkı saklıdır. Siz de CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nı keşfederek yiyecekten akaryakıta, eğlenceden sağlık hizmetlerine, güzellikten eğitime kadar birçok markada size özel indirimlerden hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz. CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nın ayrıcalıklarla dolu dünyası için tıklayınız.

CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’na kayıt olmam / üyelik yapmam gerekir mi?

CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’na kayıt olmak, herhangi bir üyelik yapmak gerekmez. CK Enerji Akdeniz müşterisi olmanız (elektrik aboneliğinizin sizin üzerinize olması) yeterlidir. Herhangi bir ek ücret ödemeniz gerekmez. Kampanya ve fırsatlardan elektrik aboneliğinize ait hesap numaranız ile kolayca yararlanabilirsiniz. Online alışverişlerde istisnai olarak farklı kampanya kodları kullanılmaktadır.

Kampanyalardan nasıl yararlanabilirim?

Kampanya ve fırsatlardan elektrik aboneliğinize ait hesap numaranız ile kolayca yararlanabilirsiniz. Online alışverişlerde istisnai olarak farklı kampanya kodları kullanılmaktadır.

Kampanya bazında detaylı bilgi almak ve kampanya kodunuzu sorgulamak için, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası web sitemizde ilgili kampanya sayfasındaki “Kampanya Kodunuzu Alın” alanından sorgulama yaparak yararlanmak istediğiniz kampanya kodunu öğrenebilirsiniz.

Kampanya kodunuzu, hizmet alacağınız yerdeki görevliye iletmeniz, telefon ile verilen siparişlerde telefonda bu bilgiyi iletmeniz, web sitesinden alacağınız hizmetlerde ise kampanya kodunu ilgili alana girmeniz kampanyadan yararlanmanız için yeterlidir.

CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nda yer alan firmalardan biri olmak istiyorum. Nereye başvurabilirim?

Siz de markanızla CKPLUS® Fırsatlar Dünyası programında yer alabilirsiniz. Teklifinizle beraber firma bilgilerinizi pazarlama@ckakdeniz.com.tr adresine mail atabilirsiniz. Tarafınıza en kısa sürede geri dönüş yapacağız.

SERBEST TÜKETİCİ

Serbest tüketici kime denir?

Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yıllık limit ve üzeri kadar elektrik enerjisi tüketen gerçek veya tüzel kişilere serbest tüketici denir. Serbest tüketici olmak için belirlenen limit, her yıl 31 Ocak tarihine kadar EPDK tarafından yayınlanır. 2021 yılı için EPDK tarafından belirlenen “Serbest Tüketici” olma limiti 1.200 kWh’tır. Serbest tüketiciler, elektrik tedarikçileriyle yapacakları ikili anlaşma yoluyla kendilerine sunulan avantajlı tarife seçeneklerinden yararlanabilirler.

Serbest tüketici limiti ne kadardır?

Serbest tüketici olabilmek için gerekli tüketim miktarına ilişkin alt limit her yıl EPDK tarafından güncellenmektedir. 2021 yılı için belirlenen son serbest tüketici limiti yıllık 1.200 kWh’dir ve aylık ortalama yaklaşık 75 TL’lik faturaya karşılık gelmektedir.

Serbest tüketici olarak tedarikçim ile sözleşmem sona erdiğinde süreç nasıl işliyor?

Tedarikçi ile olan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde tedarikçi, piyasa işletmecisine başvurur. Başvuru, içinde bulunulan ayın altısından önceki son iş günü saat 24:00’a kadar yapıldığı takdirde serbest tüketicinin tedarikçiden elektrik enerjisi temini, içinde bulunulan ayın son gününde sona erer. Başvurunun bu tarihten sonra yapılması halinde serbest tüketicinin mevcut tedarikçisinden elektrik temini bir sonraki ayın son günü itibarıyla sona erer.

Geçmiş kampanyalarınıza nasıl ulaşabilirim?

Serbest Tüketici müşterilerimize geçmiş dönemde sunduğumuz, şuan aktif olmayan tarifelere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Enerjim Zamsız
Enerjim Zamsız tarifesine geçtiğinizde yıl boyunca zamlardan etkilenmezsiniz. Enerjim Zamsız tarifesi aylık fatura miktarınızı sabitlemez; elektrik birim fiyatınızı sabitler. Elektrik birim fiyatınız sözleşme imzaladığınız tarih itibarıyla sabitlenir. EPDK’nın yılda dört defa gerçekleştirdiği fiyat değişikliklerinden sözleşme süreniz boyunca etkilenmezsiniz.

Enerjim Organik
Enerjim Organik tarifesini tercih eden abonelerimiz adına CK Enerji Akdeniz Elektrik Hatıra Ormanı’nda bir adet fidan dikimi yapıyoruz. Ayrıca müşteriye çevre dostu olduğunu belirten Yeşil Gelecek Sertifikası hediye ediyoruz. Sertifika kişiye özeldir ve sadece abonenin kendi adına düzenlenebilir. Yeşil Gelecek Sertifikası, müşterinin serbest tüketici süreci tamamlandıktan sonra, abonelik adresine kargo ile gönderilir. Bu tarifeden yararlanan abonelerimiz sözleşme süreleri boyunca ulusal elektrik birim fiyatından ücretlendirilir.

Enerjim Eğitiyor
Enerjim Eğitiyor tarifesiyle çocuklarınızın eğitimine destek veriyoruz. Bu tarifemizi tercih eden abonelerimize 6 aylık Okulistik paketi hediye ediyoruz. Okulistik; ilkokul ve ortaokul öğrencileri için internet üzerinden eğitim sağlayan bir eğitim ve öğrenme platformudur. Okulistik üyeliğinizi başlatmak için www.okulistik.com sitesinde yer alan Üyelik Başlat’a, ardından Öğrenci Üyelik Başlat’a tıklayınız.
Çıkan ekranda PIN kodu kısmına CK Akdeniz Elektrik tarafından size verdiğimiz kodu girerek 6 aylık Okulistik paketini ücretsiz kullanmaya başlayabilirsiniz. Üyeliğinizi sözleşme süreniz içerisinde dilediğiniz zaman başlatabilirsiniz. 6 aylık ücretsiz kullanım hakkınız üyeliğinizi aktif ettiğiniz zaman başlar. Yaşayabileceğiniz teknik sorunların çözümü için 444 36 19 Okulistik Çağrı Merkezi’ni arayabilir ya da destek@okulistik.com’a e-posta göndererek bilgi ve destek alabilirsiniz. Bu tarifeden yararlanan abonelerimiz sözleşme süreleri boyunca ulusal elektrik birim fiyatından ücretlendirilir.

Enerjim Kamu
Enerjim Kamu tarifemizden çalışan veya emekli kamu personeli olan abonelerimiz ve serbest tüketici hakkı olan 3 yakını yararlanabilir. Enerjim Kamu tarifesinden yararlanmak için kamu personel kimliğinizi ibraz etmeniz gerekir. Çalışan veya emekli kamu personeli iseniz serbest tüketici hakkı olan 3 yakınınız daha, sizin beyanınıza istinaden Enerjim Kamu tarifesinden yararlanabilir. Yakınlık derecesi konusunda bir şart aranmaz. Bu tarifeden yararlanan abonelerimiz sözleşme süreleri boyunca özel indirimler alırlar.

Enerjim Akıllı
Enerjim Akıllı tarifesi Antalya’nın iklim koşullarını gözeterek abonelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz bir tarifedir. Antalya yoğun olarak klima ile ısıtılıp soğutulan bir şehir olduğu için en yoğun elektrik tüketiminin gerçekleştiği aylar kasım, aralık, ocak, temmuz ve ağustos aylarıdır. Bu tarifeyi seçen abonelerimiz bu aylarda 4 kat daha fazla indirim avantajından yararlanmaktadır.

Enerjim İndirimli
Enerjim İndirimli tarifesine geçtiğinizde tüketiminize göre değişen oranda indirimler alırsınız.

KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ

Kademeli elektrik tarifesi nedir?

Kademeli elektrik tarifesi, Mesken Alçak Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı abonelerinin tükettikleri elektriğin bedelinin iki kademe halinde belirlenmesini ifade etmektedir. Buna göre günlük 7 kWh’ye kadar olan tüketimler düşük kademeli tarife birim fiyatından, bu miktarın üzerindeki kalan tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır. Kademeli elektrik tarifesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 31.12.2021 tarihli 10707 no’lu kararı ile, Türkiye genelinde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Kademeli elektrik tarifesi hangi abone grupları için geçerlidir?

Kademeli elektrik tarifesi, sadece Mesken Alçak Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı abone grubunu kapsamaktadır. Bu abone grubunun dışında kalan Mesken AG (alçak gerilim) Çok Zamanlı, Mesken OG (orta gerilim), Ticarethane, Tarımsal Sulama veya Sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulanmamaktadır.

Abone grubunuzu faturanızın üzerinde 'Tüketici Bilgileri' kısmında görebilirsiniz.

Tüketici olarak bu tarifeye geçmeme hakkım var mı?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan kademeli elektrik tarifesi, abonelerin tercihine bağlı olmayıp Türkiye genelindeki tüm mesken alçak gerilim tek terim tek zamanlı abone grubu için geçerlidir.

Kademeli elektrik tarifesine geçmek için herhangi bir ek başvuru gerekir mi?

Kademeli elektrik tarifesi kullanımı için herhangi bir başvuruya veya sayaç değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mesken Alçak Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı abone grupları için kademeli tarife, 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile otomatik olarak uygulanmaya başlamıştır.

Yeni tarifede kaç kademe var, bu kademeler neye göre belirlenmektedir?

EPDK tarafından Mesken Alçak Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı abone grubu için 2 kademe belirlenmiştir. ‘Düşük kademe’ ve ‘yüksek kademe’ olarak ifade edilen bu kademeler, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren günlük 7 kWh’lik tüketim limitine göre belirlenmiş bulunmaktadır. Günlük 7 kWh’nin altındaki tüketim düşük kademeli birim fiyattan, 7 kWh’nin üstünde kalan kısım ise yüksek kademeli birim fiyattan hesaplanmaktadır.

Faturada kademeli elektrik tarifesi tüketimini nasıl görebilirim?

Kademeli elektrik tarifesi, elektrik faturalarının Fatura Detayı / Enerji Bedeli alanında, ‘Düşük Kademe’ ve ‘Yüksek Kademe’ olmak üzere iki ayrı şekilde belirtilmektedir.

Kademeli elektrik tarifesinde faturalar nasıl hesaplanır?

Fatura hesaplaması yapılırken; günlük 7 kWh’a kadar olan tüketimleriniz için düşük kademe birim fiyatı uygulanır. İlgili fatura dönemindeki toplam tüketimden düşük kademe tüketim miktarı çıkartılır ve kalan kısım yüksek kademeden hesaplanarak faturanıza yansıtılır. Yönetmelik gereği elektrik sayaçları 25-35 gün aralığında okunur ve aylık toplam tüketiminizin okuma gün sayısına bölünmesi ile ortalama günlük tüketim miktarınız belirlenir.

Örneğin 25 günlük bir faturada 250 kWh elektrik tüketti iseniz;
25 gün x 7 kWh’lık kısım, yani 175 kWh’lık tüketiminiz düşük kademe olarak kabul edilir ve düşük kademe birim fiyatından hesaplanır. Sınırın üzerinde kalan, yani 75 kWh’lık tüketiminiz ise yüksek kademe birim fiyatından hesaplanır. İki tüketimin toplamına, mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam faturanız oluşturulur.

Vergi ve fonlarda herhangi bir değişiklik yapıldı mı?

Resmi Gazete’de yayınlanan 7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, faturalardaki TRT Payı ve Enerji Fonu 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra oluşturulan faturalarda TRT Payı ve Enerji Fonu yansıtılmayacaktır.

Elektrik fiyatları nasıl belirlenir?

Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) aittir. EPDK da elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak tarifeleri oluşturmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Görevli tedarik şirketlerinin birim fiyatın belirlenmesi hususunda herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.

Geçerli olan güncel birim fiyatlara, EPDK web sitesindeki “Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kademeli tarife sınırı nedir?

2022 yılı için kademeli elektrik tarifesi sınırı (1 Şubat 2022 ve sonrasındaki faturalandırmalar için) günlük 7 kWh olarak belirlenmiştir.

2021-2022 dönemini kapsayan faturalar nasıl hesaplanır?

2021 yılını kapsayan bir faturanız varsa; toplam tüketiminizin 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan bölümü eski tarife birim fiyatından, 1 Ocak 2022 tarihinden sonraki bölümü ise kademeli tarife birim fiyatından hesaplanır. Yeni tarife sadece 1 Ocak'tan sonraki tüketime yansıtılır. 1 Ocak öncesine ait birim fiyatlarda herhangi bir fark yansıtılması söz konusu değildir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuatlara uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
x